Majas Perbandingan dan Contohnya dalam Bahasa Sunda

Majas adalah pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan, baik secara lisan maupun tertulis.

Sutanandika
Rabu, 07 Juni 2023 | 08:59 WIB
Majas Perbandingan dan Contohnya dalam Bahasa Sunda
Pagelaran Karya Seni Sunda (Dok. Sutanandika)

Majas Babandingan 
1. alégori: Nyaritakeun ku cara séjén, ngaliwatan métafora atawa imaji.
conto:

1.a. (Indonesia) Lalampahanna hirup manusa ibarat walungan nu ngamalir mapay gawir, jerona kadang hese diprediksi, daek narima sagala runtah, nu ahirna eureun mun nepungan laut.
1.b. (Sunda) Rejeki jalma mah geus diatur, kadang panas moreret nepika tatangkalan langlayeuseun, kadang hujan ngaririncik, teu loba tapi mayeng mun bener mah nepi ka jadi banjir asal daek neundeun. Aya oge nu hujanna ngagebret, nepika ruksak sagalana, banjir, tatangkalan rarungkad, runtah kabawa kabeh. 

2. alusi: Nyaritakeun hiji hal sacara figuratif anu mibanda hiji hal anu sarua jeung kajadian saméméhna.
conto:

2.a. Megawati jadi Kartini modérn sabab manéhna jadi Présidén awéwé munggaran di Indonésia.
2.b. Mun papanggih, sok gelut siga kartun Tom & Jerry
2.c. (Sunda)Raden Dewi Sartika nya eta Kartini Sunda, jauh ti heula naratas ngawangun pendidikan di tatar Sunda. 
2.d. (Sunda) Rarasaaan siga Astrajingga, ari nyatana siga si Cepot.

Baca Juga:Jelang PPDB 2023 Kepala SMA Negeri 1 Sukaraja Bogor Diganti oleh KCD Pendidikan Wil. 1 Jawa Barat.

3. Simile, babasan kalawan babandingan eksplisit ditepikeun ku kecap pangantét jeung konjungsi, saperti, saperti, saperti, contona, kawas, jsb.
conto:

3.a. Anjeun ibarat cai, kuring ibarat minyak,
3.b. kawas Qais jeung Laila anu mikanyaah jeung ngorbankeun naon-naon.
3.c. salaki jeung pamajikan dina rumah tangga mah kudu siga lisung jeung halu (Sunda)
3.d. Hampura atuh, saupama anjeun Apun Gencay wios akan jadi codrena.

4. Métafora: Gaya basa anu ngabandingkeun hiji objék jeung objék séjén lantaran mibanda ciri anu sarua atawa ampir sarua.
conto:

4.a. Hawa mendung sabab raja sore hoream némbongan.
4.b. Totok siga ananta.
4.c. pasti sieun mah mun panggih jeung raja leuweung. 
4. d. Sirkuit Sentul atawa Mandali jadi sakola jang raja jalanan.

5. Antropomorfisme: Métafora anu ngagunakeun kecap atawa wangun séjénna anu patali jeung manusa pikeun hal-hal anu lain manusa.
contona

Baca Juga:SMA Negeri 1 Cijeruk Menuju Sekolah Adiwiyata

5.a. Urang kedah diajar tina kasatiaan anjing
5.b. Lain hal deui dan monyet oge bisa dididik, sakola gajahdi Lampung.


6. sinestesia: Gambaran dina wangun éksprési rasa tina hiji rasa anu dicurah ngaliwatan éksprési rasa séjén.
conto:

6.a. Taliti, Ema nyeuseup unggal pelem nu aya dina karanjang, milih nu seungitna amis. (Bau: rasa ambeu, Amis: rasa)
6.b. Ulah sok nyumputkeun kasalahan, isuk pageto oge bakal kaambeu. 
6.c. Tong poho, fitnah mah teu salawasna kudu kadenge sorana, bisa katempo, kaletak paitna, atawa kaambeu peungarna, katempo hideungna.

7. Antonomasia: Pamakéan atribut salaku ngaran pribadi atawa ngaran pribadi séjén salaku ngaran tipe.
Contona 

7.a. gula Si Manis
7.b. Si Asin uyah
7.c. Si pait paria
7.d. si Mencrang panonpoe

8. Aptronim: Méré ngaran anu luyu jeung karakter atawa pagawéan hiji jalma.
Contona

8.a. Asep Anggur
8.b. Udin Kampak
8.c. Udin Cutter
8.d. Jono Lele
8.e. Si Gedebul 
8.f. Si Tanginas
8.g. Si Rajin
8.h. Si Cuih
8.i. Hasan Traktor
8.j. Asep Supir

9. Métonimi: Nyebutkeun dina wangun ngagunakeun ngaran pikeun objék séjén anu jadi merek, ciri, atawa atribut.
conto:

9.a. Kusabab mindeng Nyeuseup Djarum, anjeunna ngagaduhan panyakit paru-paru.(Rokok merek Djarum)
9.b. Naek Honda weh ka imah mah.
9.c. Telepon kuring make Asus
9.d. VC mah ngeunahna nyieun Iphone.

10. Hipokorisme: Pamakéan ngaran timangan atawa kecap anu dipaké pikeun nuduhkeun hubungan anu raket.
conto:

10.a. Lama Otok hanya memandangi ikatan bunga biji mata itu, yang membuat Otok kian terkesima.

10.b. buleud bola eta mah, lain panjang kareta

11. Litotes: Éksprési dina wangun ngurangan kualitas kanyataan kalawan tujuan pikeun ngahinakeun diri.
conto:

11.a. Hayu atuh, nyimpang ka saung butut. 
11.b. Mangga weh bade dianggo mah, henteu ari disebat mobil mah ngan saukur beusia dikikipingan. 
11.c. sakieu ayana putra bapa mah, ngan henteu weh ari ngitung-ngitungn mah bisaeun. 

12. Hiperbola: Panyingkepan anu ngagede-gedekeun kanyataan sahingga kanyataan jadi teu wajar.
Conto: 

12.a. Gedong-gedong kantor di kota gedé geus nepi ka langit.

13. Personifikasi: Panyingkepan ngagunakeun paripolah manusa anu dibikeun ka hiji hal anu lain manusa.
Conto:

13.a. Angin ngahiliwir sisi basisir ngusapan buuk kuring.

14. Depersonifikasi: Panyingkepan ku cara ngajadikeun manusa mibanda ciri-ciri anu lain manusa.
Conto:

14.a. Haténa geus beubeunangan, sanajan saréréa narékahan naséhat.

14.b. Kitulah nu hideung hatena mah.

15. Pars pro toto: nembongkeun bagian tina hiji obyék pikeun nembongkeun sakabeh objék.
Conto:

15.a. Ti kamari teu katingali irungna.

15.b. Kuring mah rek nitipkeun beuteung budak weh

16. Totem pro parte: Panyingkepan sakabeh objék lamun naon anu dimaksud ngan bagian.
Conto:

16.a. Indonésia maén voli ngalawan Thailand.

16.b. Wayahna perkara nu nu neruskeun sakola mah Cijeruk eleh ku Ciomas.

17. Eufimisme: Pengungkapan kata-kata yang dipandang tabu atau dirasa kasar dengan kata-kata lain yang lebih pantas atau dianggap halus.
Conto:

17.a. Dimana kuring tiasa mendakan kamar mandi?

18. Dysphemism: Panyingkepan tina tabu atawa pernyataan pantes sakumaha aranjeunna.
Conto: Kumaha damang, Roni? (Malah, manéhna ngobrol jeung bapana sorangan)

19. Fabel: Nyaritakeun paripolah sato salaku manusa anu bisa mikir jeung nyarita.
Conto:

19.a. Ucing keur mikir, kumaha cara ngadahar beurit di hareupeunana.

20. Parabel: Éksprési tina hiji pangajaran atawa ajén tapi disinggetkeun atawa disguised dina carita.

21. Periphrases: frasa panjang tinimbang leuwih pondok.

22. Éponim: Nyebutkeun ngaran jalma anu miboga hubungan jeung sipat nu tangtu anu rék dikedalkeun.
Conto: Kami ngarepkeun anjeun diajar pisan pikeun janten Einstein.

23. Simbolis: Ngajéntrékeun hiji hal ku cara maké lambang atawa lambang pikeun ngébréhkeun maksud.
Conto:

23.a. Sohor buaya darat.

23.b Imah kahuruan ku seuneu.

24.c. Geulis pisan di kampungna nepi ka disebut "kembang nagara".

25. Asosiasi: babandingan dua hal anu béda, tapi dinyatakeun sarua.
Conto:

25.a. Bingung atuda kudu kumaha rek ceurik atanapi seuri 

25.a. Masalahna pabeulit, hese neangan jalan kaluarna siga benang kusut.

REKOMENDASI

BERITA TERKAIT

Lifestyle

Terkini

Tampilkan lebih banyak